Referaty

W y k a z     p r o g r a m ó w    w   c++

Niżej wymienione programy  napisane zostały  w kompilatorze  Bloodshed Dev-C++,  jeżeli go nie masz i chcesz go pobrać kliknij  -->  tutaj.
Uwaga!  Uruchomienie programów w wersji  exe. wymaga otworzenia ich  w  cmd. exe.

Lp.

Tytuł programu

Pobieranie

000.

Mój pierwszy program. ----------------------------------------------------------------------

exe. c. doc.
001.

Program powitalny. --------------------------------------------------------------------------

exe. c. doc.
002. Program Ahoj, przygodo. -------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
003.

Program dodaje dwie liczby. ----------------------------------------------------------------

exe. c. doc.
004. Program oblicza objętość kuli. -------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
005. Program oblicza majątek. ------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
006. Program oblicza majątek dorzucając co roku 100 złotych. ------------------------------ exe. c. doc.
007. Program dodatkowo formatuje pola: szerokość, +, -, 0. --------------------------------- exe. c. doc.
008. Program oblicza odległość dwóch punktów miedzy sobą. ------------------------------- exe. c. doc.
009. Program oblicza stan konta i sumę odsetek. ---------------------------------------------- exe. c. doc.
010. Program sam wypisuje 9 liczb. ------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
011. Program oblicza sumę i średnią z 10 liczb. ----------------------------------------------- exe. c. doc.
012. Program oblicza silnię z liczby n wczytanej z klawiatury. ------------------------------- exe. c. doc.
013. Program ilustruje zastosowanie instrukcji if-else - Dolary. ----------------------------- exe. c. doc.
014. Program ilustruje zastosowanie instrukcji if-else - Liczba żon. ------------------------- exe. c. doc.
015.

Program zamienia temperaturę w stopniach Celcjusza na temperaturę w stopniach Farenhajta. -----------------------------------------------------------------------------------

exe. c. doc.
016. Program zlicza znaki wczytane z klawiatury. --------------------------------------------- exe. c. doc.
017. Program oblicza oprocentowanie pieniędzy z dopłatą. ---------------------------------- exe. c. doc.
018. Program sprawdza czy liczba należy do przedziału od 1 do 6. --------------------------- exe. c. doc.
019. Program liczy odległość między dwoma punktami. -------------------------------------- exe. c. doc.
020. Program znajduje mniejszą liczbę z dwóch liczb. ---------------------------------------- exe. c. doc.
021. Program znajduje najmniejszą liczbę z trzech liczb. ------------------------------------- exe. c. doc.
022. Program oblicza objętość kuli z podaniem długości promienia z klawiatury. -------- exe. c. doc.
023. Program oblicza pole kuli. ------------------------------------------------------------------ exe. c. doc.
024. Program wczytuje z klawiatury 10 liczb i zapisuje je do tablicy, liczy ich sumę i średnią. -------------------------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
025. Program znajduje najmniejszą liczbę podaną z klawiatury. ---------------------------- exe. c. doc.
026. Program wybiera losowo liczbę. ----------------------------------------------------------- exe. c. doc.
027. Program wybiera losowo 10 liczb. --------------------------------------------------------- exe. c. doc.
028. Program wybiera losowo 7 liczb z 49. ----------------------------------------------------- exe. c. doc.
029. Program wybiera losowo 9 liczb z 49. ----------------------------------------------------- exe. c. doc.
030. Program wybiera losowo 7 liczb z zapisanych w tablicy. -------------------------------- exe. c. doc.
031. Program wypisuje znaki ASCII i ich numery na ekranie. -------------------------------- exe. c. doc.
032. Program tabliczka mnożenia. -------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
033. Program funkcja cosinus. ------------------------------------------------------------------ exe. c. doc.
034. Program oblicza pole i objętość kuli. ------------------------------------------------------ exe. c. doc.
035. Program oblicza ilość przecinków w tekście pliku. --------------------------------------- exe. c. doc.
036. Program jest przykładem funkcji sumowania. -------------------------------------------- exe. c. doc.
037. Program zlicza gości _1. --------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
038. Program zlicza gości _2. -------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
039. Program zlicza gości z wykorzystaniem zmiennych statycznych. - exe. c. doc.
040. Program wygładza dane; średnia cena kurczaków. -------------------------------------- exe. c. doc.
041. Program wczytuje do tablicy macierz i wyświetla na ekranie. -------------------------- exe. c. doc.
042. Program wczytuje macierz kwadratową i znajduje maksymalne elementy macierzy. exe. c. doc.
043. Program wczytuje macierz kwadratową, znajduje jej maksymalny element i określa jego położenie. ------------------------------------------------------------------------------ exe. c. doc.
044. Program kalkulator czterodziałaniowy. --------------------------------------------------- exe. c. doc.
045. Program liczy ślad macierzy. --------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
046. Program liczy ślad macierzy o rozmiarze n = 3. ------------------------------------------ exe. c. doc.
047. Program wczytuje macierz z pliku i oblicza sumę elementów diagonalnych. --------- exe. c. doc.
048. Program zlicza macierz. -------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
049. Program dodaje dwie macierze podane z klawiatury. ------------------------------------ exe. c. doc.
050. Program wczytuje macierz z pliku i oblicza sumę elementów diagonalnych. --------- exe. c. doc.
051. Program wywołuje argument. ------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
052. Program z wykorzystaniem argumentu. -------------------------------------------------- exe. c. doc.
053. Program oblicza sumę z wykorzystaniem funkcji. --------------------------------------- exe. c. doc.
054. Program oblicza silnię z wykorzystaniem funkcji. --------------------------------------- exe. c. doc.
055. Program oblicza silnię z wykorzystaniem funkcji z liczby ujemnej. ------------------- exe. c. doc.
056. Program oblicza silnię z podanej liczby n z wykorzystaniem funkcji. ----------------- exe. c. doc.
057. Program zapisuje tekst do pliku. ---------------------------------------------------------- exe. c. doc.
058. Program oblicza odległość dwóch punktów pobierając dane z pliku. ------------------ exe. c. doc.
059. Program kopiuje 5 elementów z pliku1.txt do pliku2.txt. ------------------------------- exe. c. doc.
060. Program znaki. ------------------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
061. Program znaki z podwójną precyzją. ------------------------------------------------------ exe. c. doc.
062. Program wczytuje 1 znak i zwraca znak. -------------------------------------------------- exe. c. doc.
063. Program czyta ciąg znaków. --------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
064. Program wczytuje liczby. ------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
065. Program wczytuje liczbę z double. --------------------------------------------------------- exe. c. doc.
066. Program zamienia znaki małe na duże _1. ----------------------------------------------- exe. c. doc.
067. Program zamienia znaki małe na duże _2. ----------------------------------------------- exe. c. doc.
068. Program zlicza liczbę znaków w pliku _1. ------------------------------------------------ exe. c. doc.
069. Program zlicza liczbę znaków w pliku _2. ------------------------------------------------ exe. c. doc.
070. Program zlicza liczbę znaków w pliku _3. ------------------------------------------------ exe. c. doc.
071. Program zlicza liczbę przecinków w pliku. ------------------------------------------------ exe. c. doc.
072. Program zlicza liczbę literek a w pliku. --------------------------------------------------- exe. c. doc.
073. Program zlicza liczbę wyrazów w pliku. --------------------------------------------------- exe. c. doc.
074. Program zlicza liczbę wierszy w pliku. ---------------------------------------------------- exe. c. doc.
075. Program wyznacza długość pierwszego wiersza w pliku. -------------------------------- exe. c. doc.
076. Program oblicza pole kuli. ------------------------------------------------------------------ exe. c. doc.
077. Program oblicza pole kuli z wykorzystaniem funkcji. ----------------------------------- exe. c. doc.
078. Program znajduje najmniejszą spośród trzech liczb z wykorzystaniem funkcji. ----- exe. c. doc.
079. Program oblicza średnią arytmetyczną z wykorzystaniem funkcji. -------------------- exe. c. doc.
080. Program oblicza wartość funkcji. ---------------------------------------------------------- exe. c. doc.
081. Program wczytuje macierz i oblicza sumę diagonalną. ---------------------------------- exe. c. doc.
082. Program oblicza sumę elementów diagonalnych. ---------------------------------------- exe. c. doc.
083. Program oblicza uzbieraną kwotę. -------------------------------------------------------- exe. c. doc.
084. Program oblicza średnią arytmetyczną.--------------------------------------------------- exe. c. doc.
085. Program ilustrujący zmianę typu liczby. -------------------------------------------------- exe. c. doc.
086. Program ilustruje negację typu liczby. ---------------------------------------------------- exe. c. doc.
087. Program ilustruje ciąg zdarzeń. ----------------------------------------------------------- exe. c. doc.
088. Program oblicza kwadraty 10 liczb całkowitych. ----------------------------------------- exe. c. doc.
089. Program sumuje elementy szeregu arytmetycznego z dokładnością do epsilon. ----- exe. c. doc.
090. Program zlicza znaki. ----------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
091. Program zlicza wiersze. -------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.
092. Program wykorzystujący switch. ---------------------------------------------------------- exe. c. doc.
093. Program rozpoznaje cyfry i litery. --------------------------------------------------------- exe. c. doc.
094. Program rozpoznaje cyfry i samogłoski. -------------------------------------------------- exe. c. doc.
095. Program ilustrujący instrukcję warunkową. ---------------------------------------------- exe. c. doc.
096. Program wykorzystujący stałe symboliczne. ---------------------------------------------- exe. c. doc.
097. Program ilustrujący typy zmiennych. ----------------------------------------------------- exe. c. doc.
098. Program wczytuje do tablicy wszystkie liczby z pliku. ----------------------------------- exe. c. doc.
099. Program zlicza elementy generowane losowo większe od podanej liczby. ------------- exe. c. doc.
100. Program oblicza silnię. ---------------------------------------------------------------------- exe. c. doc.

Powrót na stronę główną