Sprawozdanie z odbytego stażu

Sprawozdanie
z odbytego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

                                                                                                                                      Lublin,  dn. 29. v. 2002 r.
Mgr Lucjan Miciuk
nauczyciel klas I-III; SP 21
ul. Kiepury 15/31 
20-838 Lublin

S P R A W O Z D A N I E
Z ODBYTEGO STAŻU
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(Długość stażu - 1 rok i 9 miesięcy)
 

-->  Ś C I Ą G N I J  <--

       Jestem nauczycielem kształcenia zintegrowanego, z 14 – letnim stażem pedagogicznym. Posiadam drugi stopień specjalizacji zawodowej. Wprowadzona reforma oświaty  stworzyła szansę awansu. Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem. Przedstawione poniżej sprawozdanie  to okazja podsumowania podjętych działań i chyba po raz pierwszy szczegółowe udokumentowanie tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczyciela.

        Myślę też, że niezależnie od decyzji właściwej komisji, efektywna  praca podjęta w czasie trwającego stażu już przyniosła i jeszcze przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia, tj. moim wychowankom, ich rodzicom, szkole i mnie – nauczycielowi.

        Cele wymienione w Planie Rozwoju Zawodowego:
- wzbogacenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
- opracowanie i wdrożenie autorskiego programu umożliwiającego uczniom nabywanie umiejętności
   wykorzystywania komputera w uczeniu się, wzbogacaniu swoich wiadomości i umiejętności
- wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i
   doświadczeniem z innymi
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego realizowane były na bieżąco,
   są i będą kontynuowane w przyszłości mając na uwadze przede wszystkim rozwój ucznia.

        

Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu:   

Lp. Przewidywane osiągnięcia Zadania i formy realizacji Termin realizacji Dokumentacja Uwagi
 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego dotyczącego działań edukacyjnych

Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu dla uczniów klas II i III, „Zintegrowany klik”

do 20.08.01.

- Program: „Zintegrowany klik”

- Przykładowe scenariusze zajęć

- Wybrane prace uczniów

- Wstępna analiza i ewaluacja  
  wdrażanego programu

- zał. nr 1

- ujęto
  w Programie

- zał. nr 2-7
 

- zał. nr 8

    Program autorski dla uczniów pierwszego etapu kształcenia „Zintegrowany klik. Elementy edukacji informatycznej w klasach I – III” (zał. nr 1)  opracowano zgodnie z zaplanowanym terminem. Pilotażowo wdrożono w klasie II „b” od drugiego semestru 2001 roku. Świadczą o tym wykonane samodzielnie przez uczniów wybrane prace (zał. nr 2-7).

     Wstępna analiza i ewaluacja wdrażanego Programu (zał. nr 8) wykazała trafność podejmowanych działań, choć niektóre zawarte w nim treści z uwagi na opóźniającą się wymianę starego sprzętu komputerowego musiały zostać odroczone w czasie. Realizacja niniejszego Programu wzbudziła duże zainteresowanie uczniów i ich rodziców. Stała się u wielu uczniów okazją do zakupu własnego sprzętu komputerowego.

2.

Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą

Art. „Wybrane scenariusze zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technologii komputerowej
i  informacyjnej”

Art. „Na lekcję z komputerem”

do 30.12.01.

 

do 15.06.02.

- Opracowane publikacje

- zał. nr 9-11

 

- zał. nr 12

      „Wybrane scenariusze zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej” (zał. nr 9-11) są dostępne na stronach www pod następującymi adresami:
    »
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/babcia/index.htm, (15 marca 2002r.),
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/babcia/index.htm, (15 marca 2002r.),
    »
http://www.edujrinne3.republika.pl/1scenar/index.htm, (15 marca 2002r.).

      „Jak wykorzystuję komputer w swojej klasie” (zał. nr 12) znajduje się  na wydanej przez organizatorów II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” na stronach www pod następującymi adresami::
   »
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/jakomput/index.htm, (24 stycznia 2002r.),
      oraz na:
   »  okolicznościowym CD ROM-ie
(7 lutego 2004r.).

 3.

Opracowanie referatów związanych 
z wdrażanym programem autorskim

Ref. „Kształcenie zintegrowane  „Zintegrowanym klikiem"

Ref. „Analiza i ewaluacja wdrażanego programu”

do 30.11.01.

do 30.05.02.

 - Opracowane referaty

- zał. nr 13
 

- zał. nr 14

       Referat „Kształcenie zintegrowane  Zintegrowanym klikiem” (zał. nr 13) dostępny na stronach www pod adresami:
    »
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/klik/index.htm, ( 19 marca 2002r.),
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/klik/index.htm, ( 19 marca 2002r.),
    »
http://www.edujrinne3.republika.pl/klik/index.htm, ( 20 marca 2002r.).

       Referat „Analiza i ewaluacja wdrażanego programu” ( zał. nr 14 ) dostępny na stronach www pod adresami:
    »
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/ewaluacja/index.htm.

 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Stworzenie oraz bieżące aktualizowanie strony klasy w Internecie

 stale

 - Strona klasy w Internecie

- zał. nr 15 

      Strona mojej klasy ( zał. nr 15 ) jest dostępna pod adresami:
   »
http://www.21sp.lublin.pl/users/klasy/2a/klasa%201a/index.htm,
   »
http://www.21sp.lublin.pl/users/klasy/2a/klasa%202a/index.htm,
   »
http://www.sp21kl1a.republika.pl/index.htm
   »
http://www.sp21kl2a.republika.pl/index.htm
      Jej aktualizacja dokonywana jest na bieżąco.

Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

 Prowadzenie „Klubu Małych Matematyków”

  stale

- Sprawozdanie
z prowadzenia „Klubu Małych  Matematyków”

- zał. nr 16

      Zajęcia w ramach „Klubu Małych Matematyków” odbywają się od 1 września 1998 r. w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Uczęszczają na nie zainteresowani uczniowie z klas I – III. Sprawozdanie z prowadzenia „Klubu Małych Matematyków” stanowi zał. nr 16.

Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe. 

Prowadzenie „Koła komputerowego”
dla uczniów klas I-III”

 stale

- Sprawozdanie z   prowadzenia 
„Koła komputerowego”,

- Wybrane prace uczniów

- zał. nr 17
 

- zał. nr 18

      Zajęcia w ramach „Klubu Małych Informatyków” odbywają się od 11 lutego 2002 r. w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo. Uczęszczają na nie zainteresowani uczniowie z klas I – III. Sprawozdanie z prowadzenia „Klubu Małych Informatyków” stanowi  zał. nr 17. Wybrane prace uczniów stanowi zał. nr 18

Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Organizacja i przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas II i III „Trójkąt”

 stale

- Pakiet informacyjny

- Sprawozdanie 
   z  przeprowadzonego konkursu

   matematycznego

- Prace laureatów konkursu

- Podziękowania

- zał. nr 19

- zał. nr 20- zał. nr 21

- zał. nr 21a i 21b

     W bieżącym roku szkolnym odbywa się już V edycja Konkursu Matematycznego „Trójkąt” przeznaczonego dla klas II i III szkoły podstawowej. Z roku na rok w konkursie bierze udział coraz większa liczba szkół. W bieżącym roku, w konkursie udział wzięło 51 szkół podstawowych z Lublina i 7 z  okolic, między innymi szkoły podstawowe z  Lubartowa. Regulamin konkursu, zestawy zadań oraz lista laureatów udostępnione są wszystkim zainteresowanym w Internecie pod adresami: 
 
          » http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/trojkat/index.htm,
           » http://miciuk.neostrada.pl/trojkat/index.htm.
     Pakiet informacyjny V edycji stanowi zał. nr 19.  Sprawozdanie z przeprowadzonego w bieżącym roku szkolnym Konkursu Matematycznego „Trójkąt” stanowi zał. nr 20, natomiast prace laureatów konkursu stanowią zał. nr 21. Potwierdzeniem zrealizowanego przedsięwzięcia są też dołączone od Doradcy metodycznego Pani mgr Anny Woś „Podziękowania” – stanowiące 
zał. nr 21a i 21b.

Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Wypełnianie funkcji przewodniczącego Komisji do spraw rozdziału ZFŚS w  S. P. 21

 stale

- Sprawozdanie z prac Komisji,
- Zaświadczenie potwierdzają
  pełnienie funkcji

- zał. nr 22

- zał. nr 23

      W pracach Komisji do spraw rozdziału ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie uczestniczę nieprzerwanie od 1993 roku. Obecnie od 3 lat pełnię funkcję przewodniczącego tejże Komisji. Sprawozdanie z prac Komisji stanowi zał. nr 22 zaś Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji – zał. nr 23.

Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

 Współudział w redagowaniu gazetki szkolnej „Szkolne Graffiti”

 stale

- Wybrane numery gazetek

- zał. nr 24

    W numerze ... gazetki „Szkolne Graffiti” ukazała się wkładka  poświęcona mojej klasie drugiej „b”–  zał. nr 24.

 5.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu

Wypełnianie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego

 2 lata 
 i  9 miesięcy

- Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji

- Sprawozdanie z wykonanych zadań

- zał. nr 25 

 

 

- zał. nr 26

      Funkcje opiekuna stażu siostry Celiny pełniłem od 1 września 2000 roku do 31

sierpnia 2001. Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji stanowi  - zał. nr 25. 

Sprawozdanie z powierzonego zadania stanowi - zał. nr 26.

 6.

Uczestnictwo w różnych  formach doskonalenia zawodowego.

Uczestnictwo w szkoleniach  związanych z wdrażaniem reformy 

 na bieżąco

- Zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia

- zał. nr 27-28 

      Uczestnictwo w szkoleniu „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela” zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadry Oświatowej „AWANS” – zał. nr 27 oraz uczestnictwo w warsztatach metodycznych „Awans zawodowy nauczycieli ” zorganizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie stanowiący zał. nr 28.

Uczestnictwo w różnych  formach doskonalenia zawodowego.

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach doskonalących metodykę pracy

 na bieżąco

- Zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenia

- zał. nr 29

      Uczestnictwo w zajęciach warsztatowych „Opowiedz mi o swojej małej ojczyźnie” – różnorodne formy wyrażania przeżyć i odczuć związanych z ziemią rodzinną – zał. nr 29.

Uczestnictwo w różnych  formach doskonalenia zawodowego.

Bieżące studiowanie literatury
i czasopism metodycznych

 na bieżąco

- Wybrane notatki

- zał. nr 30-31

      Efektem podejmowania działań w tym zakresie jest między innymi opracowanie oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla zainteresowanych nauczycieli miasta Lublina w Szkole Podstawowej nr 50 w Lublinie oraz opublikowanie na stronach www  pod adresami:  
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/matmar/index.htm,  (15 marca 2002r.),
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/matmar/index.htm,  (15 marca 2002r.),
    » 
http://www.edujrinne3.republika.pl/matmar/index.htm,  (15 marca 2002r.),   

referatu „Jak uczyć matematyki w klasach I – III ?” – zał. nr 30. Potwierdzeniem wykonanego zadania  jest  otrzymane od Doradcy metodycznego Pani mgr Anny Woś „Podziękowania” stanowiącego zał. nr 31.

7.

Podjęcie próby uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych

Podjęcie studiów podyplomowych  „Informatyka w szkole”

od lutego 2001

- Dokumentacja potwierdzająca kontynuowanie studiów podyplomowych

- zał. nr 32

      Studia podyplomowe „Informatyka w szkole” na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na Wydziale Matematyki i Fizyki  rozpocząłem 27 lutego 2001 r.  Dokumentem potwierdzającym rozpoczęte studia stanowi  zał. nr 32.

8.

Działania związane 
z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli

Prezentacja referatu związanego
z autorskim wdrażanym Programem „Zintegrowany klik”

 do 30.11.01

- Opracowane referaty

- zał. nr 33

      Referat związany z autorskim, wdrażanym Programem „Zintegrowany klik” pt. „Kształcenie zintegrowane Zintegrowanym klikiem” stanowiący  zał. nr 33  dostępny jest również na stronach www pod adresami:
    »
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/program/prog.doc, (30 września 2001r.),
    »
http://miciuk.neostrada.pl/program/prog.doc, (30 września 2001r.),
    » publikacja wydana na CD-ROMie MAWI w VI ogólnopolskiej edycji Wirtualnego Przewodnika Nauczyciela", (12 grudnia 2001r.),

Działania związane 
z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli

Współudział w organizacji
i prowadzeniu warsztatów ukazujących wykorzystanie komputera w kształceniu zintegrowanym

 XI.01 - II.02

- Wybrane materiały

- zał. nr 34

      Warsztaty ukazujące wykorzystanie komputera w kształceniu zintegrowanym odbędą się w roku szkolnym 2002/2001 z uwagi na brak wymaganego sprzętu komputerowego.
Działania związane 
z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli

Pełnienie funkcji przewodniczącego  Zespołu Samokształceniowego skupiającego nauczycieli klas I i II

nieprzerwanie

- Zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji,

- sprawozdanie z pracy Zespołu

- zał. nr 35

 

  - zał. nr 36

      Funkcję przewodniczącego Zespołu Samokształceniowego skupiającego nauczycieli uczących w równoległych dla mnie klasach pełnię nieprzerwanie od 1993 roku. Dowodem tego jest wystawione przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie - zaświadczenie potwierdzające pełnienie wymienionej funkcji – stanowiące zał. nr 35 oraz sprawozdanie z pracy Zespołu za I semestr bieżącego roku szkolnego – stanowiące zał. nr 36.

9.

Działania i zadania dodatkowe podjęte w trakcie trwania stażu z własnej inicjatywy:

Wygłoszone referaty

-„Integracja interpersonalna i jej uwarunkowania psychologiczne” Referat łącznie z
   zajęciami warsztatowymi odbył się na jednej ze szkoleniowych rad pedagogicznych
   (zał. nr 37), za który otrzymałem od Dyrekcji Szkoły „Podziękowanie” – stanowiące 
   zał. nr 38.
Wyniki zaś przeprowadzonej w trakcie zajęć warsztatowych ankiety wśród
   nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie prezentuję w - 
zał. nr 39.

- zał. nr 37

- zał. nr 38

- zał. nr 39

Publikacje Internetowe

-"Relacje interpersonalne" - publikacja na stronach internetowych:
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/stosunki/index.htm,
       (20 kwiecień 2001r.), -
zał. nr 37,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/stosunki/index.htm,
       (20 kwiecień 2001r.), -
zał. nr 37.
- zał. nr 37

- "Scenariusz ślubowania" - publikacje na stronach internetowych :   
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/scenar/index.htm,
        (4 grudnia 2001r.), -
zał. nr 40,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/scenar/index.htm,
       (4 grudnia 2001r.), -
zał. nr 40.

- zał. nr 40

- "Ocenianie uczniów klas I – III” -  publikacje na stronach internetowych:
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/ocena/index.htm,
        (19 lutego 2002r.), -
zał. nr 41,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/ocena/index.htm,
       (4 grudnia 2001r.), -
zał. nr 41.

- zał. nr 41

- "Śródroczne oceny opisowe uczniów klas I – III” -  publikacje na stronach  
   internetowych:
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/biurowe/socop1.htm,
       (24 stycznia 2002r.), -
zał. nr 42,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/biurowe/socop1.htm,
       (24 stycznia 2002r.), -
zał. nr 42,
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/biurowe/socop2.htm,
       (24 stycznia 2002r.), -
zał. nr 42,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/biurowe/socop2.htm,
       (24 stycznia 2002r.), -
zał. nr 42,
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/biurowe/socop3.htm,
       (24 stycznia 2002r.), -
zał. nr 42,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/biurowe/socop3.htm,
       (24 stycznia 2002r.), -
zał. nr 42.

- zał. nr 42

-"Scenariusz uroczystości klasowej z okazji Dnia Babci i Dziadka" -  publikacje
   na stronach internetowych:
     »
 http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/babcia/index.htm,
       (5 lutego 2002r.), -
zał. nr 43,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/babcia/index.htm,
       (5 lutego 2002r.), -
zał. nr 43.

- zał. nr 43

-"Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla klasy drugiej szkoły
  podstawowej
" publikacje na stronach internetowych:
    »
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/plan/index.htm,
        (17 września 2001r.), -
zał. nr 44,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/plan/index.htm,
       (17 września 2001r.), -
zał. nr 44.  

- zał. nr 44

- "Podstawowe kompetencje i umiejętności ucznia klasy drugiej szkoły
  podstawowej
" publikacje na stronach internetowych:
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/kompeten/index.htm,
       (17 września 2001r.), -
zał. nr 45, 
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/kompeten/index.htm,
       (17 września 2001r.), -
zał. nr 45. 

- zał. nr 45
- "Powszechna edukacja informatyczna" publikacje na stronach internetowych:
    » 
http://lucjan.miciuk.edu.oeiizk.waw.pl/referaty/poweinf/index.htm,
       
(24 kwietnia 2002r.), - zał. nr 46,
    »
http://miciuk.neostrada.pl/referaty/poweinf/index.htm,
        (24 kwietnia 2002r.), -
zał. nr 46,
    »
 http://www.edujrinne3.republika.pl/poweinf/index.htm ,
        (24 kwietnia 2002r.),
 - zał. nr 46.
- zał. nr 46

                                                                                                                    Opracowanie: mgr L. Miciuk

>>>

dorobek w roku szkolnym 2022/2023

>>>

dorobek w roku szkolnym 2021/2022

>>>

dorobek w roku szkolnym 2020/2021

>>>

dorobek w roku szkolnym 2019/2020

>>>

dorobek w roku szkolnym 2018/2019

>>>

dorobek w roku szkolnym 2017/2018

>>>

dorobek w roku szkolnym 2016/2017

>>>

dorobek w roku szkolnym 2015/2016

>>>

dorobek w roku szkolnym 2014/2015

>>>

dorobek w roku szkolnym 2013/2014

>>>

dorobek w roku szkolnym 2012/2013

>>>

dorobek w roku szkolnym 2011/2012

>>>

dorobek w roku szkolnym 2010/2011

>>>

dorobek w roku szkolnym 2009/2010

>>>

dorobek w roku szkolnym 2008/2009

>>>

dorobek w roku szkolnym 2007/2008

>>>

dorobek w roku szkolnym 2006/2007

>>>

dorobek w roku szkolnym 2005/2006

>>>

dorobek w roku szkolnym 2004/2005

>>>

dorobek w roku szkolnym 2003/2004

>>>

dorobek w roku szkolnym 2002/2003

>>>

dorobek w roku szkolnym 2001/2002

.

I.

Ukończone formy dokształcania

II.

Otrzymane nagrody Dyrektora

III.

Nagroda Prezydenta miasta Lublina

IV.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

V.

Złota Odznaka ZNP

VI.

Awans - nauczyciel dyplomowany

VII.

Nagroda Lubelskiego Kuratora

VIII

  Ekspert

IX.

Otrzymane podziękowania

X.

Publikacje

XI.

Pełnione funkcje

XII.

Prace podjęte z własnej inicjatywy

XIII.

Osiągnięcia wychowanków

XIV.

Planowanie

XV.

Podsumowanie
     

>>>

Powrót na stronę o dorobku zawodowym
     

Powrót na stronę główną