Plan rozwoju zawodowego
.

Plan rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

                                                                                                                               Lublin, dn. 01. IX. 2000 r.
Mgr Lucjan Miciuk
nauczyciel klas I-III; SP 21
ul. Kiepury 15/31
20-838 Lublin

P L A N
ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
(Długość stażu - 1 rok i 9 miesięcy)

       Jestem nauczycielem kształcenia zintegrowanego, z 13 –letnim stażem pedagogicznym. Posiadam drugi stopień specjalizacji zawodowej. Wprowadzona reforma oświaty  stworzyła szansę awansu.

        Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem. Przedstawiony poniżej plan zamierzeń  to okazja planowego działania i chyba po raz pierwszy szczegółowego dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczycielską.

        Myślę też, że niezależnie od decyzji właściwej komisji, efektywna  praca według niniejszego planu przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia, tj. moim wychowankom, ich rodzicom, szkole i mnie – nauczycielowi.

        Cele:
- wzbogacenie kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
- opracowanie i wdrożenie autorskiego programu umożliwiającego uczniom nabywanie umiejętności
   wykorzystywania komputera w uczeniu się,
- wzbogacaniu swoich wiadomości i umiejętności
- wykorzystanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się swoją wiedzą i
   doświadczeniem z innymi
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

 

        Planowane działania i zadania w okresie odbywania stażu 

Lp.

Przewidywane osiągnięcia

Zadania i formy realizacji

Termin realizacji

Dokumentacja

Uwagi

1

2

3

4

5

6

 

 

1.


Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego dotyczącego działań edukacyjnych


Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu dla uczniów klas II i III, „Zintegrowany klik”

do 20.08.01. - Program:     
   „Zintegrowany
   klik”
- Przykładowe
   scenariusze
   zajęć
- Wybrane prace
   uczniów
- Wstępna analiza
   i ewaluacja  
   wdrażanego    
   programu

 

2.

Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą Art. „Wybrane scenariusze zajęć zintegrowanych z wykorzystaniem technologii komputerowej
i  informacyjnej”

Art.
„Na lekcję z komputerem”
do 30.12.01.

 
 

do 15.06.02.

- Opracowane
   publikacje

 

3.

Opracowanie referatów związanych z wdrażanym programem autorskim Ref. „Kształcenie zintegrowane  „Zintegrowanym klikiem”

Ref. „Analiza i ewaluacja wdrażanego programu

do 30.11.01.

 

do 30.05.02.

- Opracowane
   referaty

 

4.

Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe. Stworzenie oraz bieżące aktualizowanie strony klasy w Internecie

Prowadzenie „Klubu Małych Matematyków"


Prowadzenie „Koła komputerowego”
dla uczniów klas I-III”


Organizacja
i przeprowadzenie Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego
dla klas II i III „Trójkąt”

Wypełnianie funkcji przewodniczącego Komisji do spraw rozdziału ZFŚS
w  S. P. 21


Współudział w redagowaniu
gazetki szkolnej
„Szkolne Graffiti” 

stale

- Strona klasy
   w Internecie- Sprawozdanie
  z prowadzenia
  „Klubu
  Małych 
  Matematyków”

- Sprawozdanie
  z   prowadzenia
  „Koła
  komputerowego”
- Wybrane prace
  uczniów

- Sprawozdanie z
  przeprowadzonego
  konkursu
  matematycznego
- prace laureatów konkursu

- Sprawozdanie
  z prac Komisji,
- Zaświadczenie
  potwierdzające
  pełnienie
  funkcji

- Wybrane numery
  gazetek

 

5.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu Wypełnianie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego 2 lata
i  9 miesięcy

- Zaświadczenie
  potwierdzające
  pełnienie
  funkcji
- Sprawozdanie
  z wykonanych
  zadań

 

6.

Uczestnictwo
w różnych  formach doskonalenia zawodowego.
Uczestnictwo
w szkoleniach  związanych
z wdrażaniem reformy

Uczestnictwo
w szkoleniach, warsztatach doskonalących metodykę pracy

Bieżące studiowanie literatury
i czasopism metodycznych

na bieżąco

- Zaświadczenia
  potwierdzające
  odbyte szkolenia

- Zaświadczenia
  potwierdzające
  odbyte szkolenia

- Wybrane notatki

 

7.

Podjęcie próby uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych Podjęcie studiów podyplomowych  „Informatyka w szkole” od lutego 2001

- Dokumentacja
  potwierdzająca
  kontynuowanie studiów
  podyplomowych

 

8.

Działania związane
z wewnątrzszkolnym doskonaleniem nauczycieli

Prezentacja referatu związanego
z autorskim wdrażanym Programem „Zintegrowany klik”

Współudział w organizacji
i prowadzeniu warsztatów ukazujących wykorzystanie komputera w kształceniu zintegrowanym

Pełnienie funkcji przewodniczącego  Zespołu Samokształceniowego skupiającego nauczycieli klas I i II


do 30.11.01

 


XI.01 - II.02

 


nieprzerwanie


- Opracowane
  referaty

 

- Wybrane
   materiały
   z odbytych 
   warsztatów

 

- Zaświadczenie
  potwierdzające
  pełnienie
  funkcji,
  sprawozdanie
  z pracy Zespołu

 

 

Opracowanie: mgr L. Miciuk

 

>>>

dorobek w roku szkolnym 2022/2023

>>>

dorobek w roku szkolnym 2021/2022

>>>

dorobek w roku szkolnym 2020/2021

>>>

dorobek w roku szkolnym 2019/2020

>>>

dorobek w roku szkolnym 2018/2019

>>>

dorobek w roku szkolnym 2017/2018

>>>

dorobek w roku szkolnym 2016/2017

>>>

dorobek w roku szkolnym 2015/2016

>>>

dorobek w roku szkolnym 2014/2015

>>>

dorobek w roku szkolnym 2013/2014

>>>

dorobek w roku szkolnym 2012/2013

>>>

dorobek w roku szkolnym 2011/2012

>>>

dorobek w roku szkolnym 2010/2011

>>>

dorobek w roku szkolnym 2009/2010

>>>

dorobek w roku szkolnym 2008/2009

>>>

dorobek w roku szkolnym 2007/2008

>>>

dorobek w roku szkolnym 2006/2007

>>>

dorobek w roku szkolnym 2005/2006

>>>

dorobek w roku szkolnym 2004/2005

>>>

dorobek w roku szkolnym 2003/2004

>>>

dorobek w roku szkolnym 2002/2003

>>>

dorobek w roku szkolnym 2001/2002

.

I.

Ukończone formy dokształcania

II.

Otrzymane nagrody Dyrektora

III.

Nagroda Prezydenta miasta Lublina

IV.

Medal Komisji Edukacji Narodowej

V.

Złota Odznaka ZNP

VI.

Awans - nauczyciel dyplomowany

VII.

Nagroda Lubelskiego Kuratora

VIII

  Ekspert

IX.

Otrzymane podziękowania

X.

Publikacje

XI.

Pełnione funkcje

XII.

Prace podjęte z własnej inicjatywy

XIII.

Osiągnięcia wychowanków

XIV.

Planowanie

XV.

Podsumowanie
     

>>>

Powrót na stronę o dorobku zawodowym
     

Powrót na stronę główną